Polityka prywatności

Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkowników z materiałów i usług strony www.armytek.pl (dalej - "Strona").

1. Warunki ogólne

1.1. Korzystanie z materiałów i usług Witryny podlega prawu obowiązującego prawodawstwa.

1.2. Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Uzyskując dostęp do materiałów Witryny, uznaje się, że Użytkownik przystąpił do niniejszej Umowy.

1.3. Administracja Strony ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmienić warunki niniejszej Umowy. Takie zmiany wejdą w życie po upływie 3 (trzech) dni od momentu umieszczenia nowej wersji Umowy na stronie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, musi odmówić dostępu do Witryny, zaprzestać korzystania z materiałów i usług Witryny.

2. Obowiązki użytkownika

2.1. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które mogą zostać uznane za naruszające prawo lub zasady prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i / lub praw pokrewnych, a także wszelkie działania, które prowadzą lub mogą prowadzić do nieprawidłowego działania serwisu i jego usług.

2.2. Korzystanie z materiałów Serwisu bez zgody podmiotów uprawnionych jest niedozwolone. W celu zgodnego z prawem wykorzystania materiałów Witryny konieczne jest zawarcie umów licencyjnych (uzyskanie licencji) od Posiadaczy praw.

2.3. Przy cytowaniu materiałów Witryny, w tym chronionych praw autorskich, wymagany jest link do Strony.

2.4. Komentarze i inne wpisy Użytkownika na Stronie nie powinny być sprzeczne z wymogami prawa i ogólnie przyjętymi normami moralności.

2.5. Użytkownik jest ostrzegany, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i używanie zasobów zewnętrznych, do których linki mogą być zawarte na stronie.

2.6. Użytkownik zgadza się, że administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności i nie ma bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z możliwą lub powstałą stratą lub szkodą związaną z dowolną zawartością strony, rejestracją praw autorskich oraz informacją dotyczącą takiej rejestracji, towarami lub usługami, dostępnymi lub otrzymywanymi za pośrednictwem zewnętrznych witryn, zasobów lub innych kontaktów Użytkownika, do których się zgłosił, wykorzystując informacje zamieszczone w Witrynie lub łącza do zasobów zewnętrznych.

2.7. Użytkownik akceptuje zapis, że wszystkim materiałom i usługom Witryny lub jakiejkolwiek jej części może towarzyszyć reklama. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z taką reklamą.

3. Inne warunki

3.1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.

3.2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być rozumiane jako ustanowienie między Użytkownikiem i Administracjią Strony, relacji partnerskich, wspólnej działalności, osobistymi stosunkami zatrudnienia lub innych relacji, które nie zostały wyraźnie przewidziane w Umowie.

3.3. Uznanie przez sąd któregokolwiek z postanowień Umowy za nieważne lub niewykonalne nie oznacza nieważności innych postanowień Umowy.

3.4. Bezczynność ze strony Administratora Strony w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez któregokolwiek z Użytkowników nie pozbawia Administracji Witryny prawa do podejmowania później stosownych działań w obronie jej interesów i ochrony praw autorskich do materiałów Witryny chronionych zgodnie z prawem.

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi punktami niniejszej Umowy i bezwarunkowo je akceptuje.